Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Klik hier voor een toelichting.

Melding sluiten

VVE -VIB VERRIJKT

Om te voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan VVE, is een VVE-certificaat noodzakelijk. Met de training VVE in combinatie met VIB ontwikkelen pedagogisch medewerkers basisvaardigheden om goed te kijken naar de natuurlijke ontwikkeling, het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen in de voorschoolse periode. De training biedt pedagogisch medewerkers concrete handvatten m kinderen in hun ontwikkeling (VVE) op basis van de principes van video interactiebegeleiding (VIB). Na het volgen van deze training is de pedagogisch medewerker bekwaam voor het werken in een VE-groep.

Voor wie?
Pedagogisch medewerkers die geen voorschoolse educatie (VE)-module tijdens de beroepsopleiding hebben gevolgd en /of bewijsstuk kunnen overleggen dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot VE.

Kwaliteitsborging
Deze scholing voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet IKK
Art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit VE.                    Het gebruik van VIB elementen en werkvormen verhoogt de persoonlijke effectiviteit van de deelnemer en resulteert o.i. in een betere borging in de praktijk.

Inhoud
In de training worden de verschillende VVE-programma’s als bronnenboek gebruikt, waaruit de pedagogisch medewerkers onderbouwde keuzes kunnen maken voor een beredeneerd aanbod. In de training wordt de theoretische achtergrond gekoppeld aan het praktisch werken in de groep. Het gaat daarbij om observeren en zien waar het kind staat in zijn ontwikkeling, om vervolgens te bepalen welk aanbod een kind nodig heeft in de zone van de naaste ontwikkeling. De pedagogische medewerker evalueert of de juiste spelomgeving/ begeleiding geboden is (op individueel of groepsniveau) en of er aanpassingen noodzakelijk zijn. Gedurende dit proces wordt de ontwikkeling van het kind vastgelegd in een kind volgsysteem. Voor de uitvoering hiervan is vakkennis nodig over de basiscommunicatie, verschillende ontwikkelingsgebieden, referentiedoelen binnen de voorschool (SLO-doelen) en didactische- en interactievaardigheden. Middels het instrument VIB (Video-Interactie Begeleiding) ontvangen de cursisten coaching, zodat ze de theoretische VVE-kennis kunnen omzetten in de praktijk.

De scholing omvat 12 dagdelen en heeft o.a. betrekking op de volgende kennis en vaardigheden:

  • Het werken met programma's voor VVE;
  • Het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal- emotionele ontwikkeling;
  • Het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van VE;
  • Het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen;
  • Het vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen VVE en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.

Beoogde leereffecten
De inhoud van de opleiding is gericht op het vergroten van fundamentele kennis en inzichten op het gebied van VVE en het leren inzetten van de bijbehorende vaardigheden. De pedagogisch medewerker kan de kinderen begeleiden in de zone van de naaste ontwikkeling op grond van referentiedoelen binnen de voorschool.

Studiebelasting en certificering
De opleiding bestaat uit 12 bijeenkomsten van 4 uur. Na iedere bijeenkomsten worden opdrachten in de praktijk uitgevoerd. De reflectie op de bijeenkomsten en de praktijkopdrachten vormen samen het portfolio. Het bijwonen van de bijeenkomsten en een positief beoordeeld portfolio resulteert in het behalen van een RIJKT-certificaat.

Locatie
Deze training wordt aangeboden op de volgende locatie:

  • Eindhoven (Wij zijn JONG centrumplein, Kanaaldijk-Zuid 5a, 5613 LE Eindhoven)
  • Incompany is ook mogelijk.

Docent
RIJKT -  Vakdocent VVE

Kosten 
Op aanvraag