Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Klik hier voor een toelichting.

Melding sluiten

Maatwerk in training en coaching

Op een groot aantal kindcentra is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in trainingen en coaching in de voor- en vroegschool, om de pedagogisch medewerkers/leerkrachten de juiste bagage te geven voor begeleiden van de kinderen. Het is van belang dat de opgedane kennis geïmplementeerd, geborgd en verder verdiept wordt. Op grond van de VVE-verbeterplannen, audits, of monitors, kunnen specifieke ontwikkelpunten naar voren komen. Hiervoor kan een traject op maat wenselijk zijn, waarbij de speciale onderdelen voor de doorontwikkeling van het opbrengstgericht werken en het beredeneerde aanbod centraal gesteld kunnen worden.

Na een intake wordt de vraag in kaart gebracht en verwachtingen afgestemd. We werken hierin intensief samen met Edux onderwijspartners. Een team van vaste trainers die gespecialiseerd zijn in verschillende onderwerpen. Het aanbod kan bestaan uit een aangepaste training of een specifiek onderdeel van een van de trainingen, wat een verdere verdieping of uitbreiding vraagt. 

Onderwerpen waaraan gedacht zou kunnen worden:

 • Hoe werk je cyclisch met jonge kinderen?
 • Hoe zien de nieuwe doelen voor het jonge kind (SLO) eruit en hoe zet je deze in?
 • Groepsmanagement in de peutergroep als voorwaarde voor voorschoolse educatie.
 • Welbevinden en betrokkenheid als basis voor kindontwikkeling.
 • Hoe kunnen we een uitdagende speelleeromgeving creëren voor de kinderen?
 • Spelimpulsen in de hoeken en buitenruimte waarbij de SLO-doelen.
 • Hoe kan ik de rekenroutines inzetten in de peuter- en kleutergroep?
 • Taal-denkgesprekken met jonge kinderen.
 • Muziek zet alle SLO-doelen centraal.
 • Onderwijsondersteunend gedrag bij ouders, vanzelfsprekend of een uitdaging?
 • Ouderroutines op grond van de ouderpopulatie.
 • Video-interactiebegeleiding en het volgen van de initiatieven van de kinderen.
 • Speelinloopgroep als toeleiding naar de voorschoolse educatie.
 • De doorgaande leerlijn van de peuter- naar de kleuterperiode en naar groep 3
 • Hoe borg je het opbrengstgericht werken in de alledaagse praktijk?
 • Hoe zorg je ervoor dat de inzichten en kennis die zijn opgedaan in de training ook werkelijk een plek krijgen binnen de organisatie?

Locatie
In overleg 

Docent
RIJKT - Vakdocent VVE 

Kosten 
Offerte op maat